Dünya İş Yapma Endeksinde Türkiye’nin Yeri

İş yapma endeksi her yıl düzenli olarak Dünya bankası tarafından yayınlanmaktadır. Rapor ülkelerde bir yatırımın başlaması için gerekli olan faktörleri sıralamaktadır. Ülke gruplarına göre ayrı ayrı hazırlanan sıralama istatistikleri girişimcilere yatırım yapılacak olan ülke ile ilgili karşılaştırma fırsatı vermektedir. Rapor 2003 yılından bu zamana kadar düzenli olarak hazırlanmaktadır.

Doing Business Raporu, yatırımcılara 10 kritere göre iş yapma endeksi hakkında bilgi vermektedir. Bu kriterler; İş kurma,  İnşaat ruhsatı işlemleri,  Elektrik bağlantısına erişim,  Gayrimenkul tescili,  Krediye erişim,  Yatırımcıların korunması,  Vergi ödeme,  Sınır ötesi ticaret, Sözleşmelerin uygulanması  ve Tasfiye işlemleri şeklindedir.

Bir girişimin başlayabilmesi için her ülkenin kendine göre uyguladığı prosedürler bulunmaktadır. Örneğin Azerbeycan, Kanada, Hong Kong, Jamaica, Korea, Makedonya ve Yen Zelenda’da  işe başlama için 2 adet evrak istenmektedir. Belarus,  Brezilya, Paraguay, Filipinler, Arabistan ve Venezuela’da 20 civarında evrak istenmektedir. Diğer taraftan Yeni Zelenda’da bir işe başlamak için yarım gün yeterli iken Brezilya’da bir işe başlayabilmek için 147 gün gerekmektedir. Diğer taraftan işe başlama maliyetinin toplam toplam sermaye içindeki payı Danimarka ve Slovenya’da % 0  iken Haiti’de bu oran % 250 olarak görülmektedir .

Raporda dikkat çeken bir husus şudur ki, yıllar itibariyle Türkiye’nin iş yapma sıralamasında ciddi bir yükseliş olmuştur. Türkiye 2008 yılında “İş Yapma Endeksi” inde 34 sıra birden yükselerek 91’inci sıradan 57’nci sıraya yükselmiştir .

Doing Business 2013 yılında 185 ülke için rapor hazırlarken 2016 yılı itibariyle bu sayı 190 olmuştur. Bu ülkelerden 48 tanesi Subsaharan Africa ülkesi, 32 tanesi Latin America ve Caribbean ülkesi, 25 tanesi East Asia ve Pasific ülkesi 25 tanesi Eastern Europe ve Central Asia ülkesi, 20 tanesi Middle East ve North Africa ülkesi, 8 tanesi South Asia ülkesi ve geriye kalan 32 ülke OECD high-income ülkesi olarak seçilmiştir. Doing Business raporunun kapsamı sınırlıdır. Makro ekonomik durumlar, Pazar koşulları, üretimin kalitesi, mülkiyet güvenliği gibi konular hakkında herhangi bir sıralama yapmamaktadır.

2017 Doing Business raporuna göre , işe başlama kolaylığı açısından OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde 1. Sırada Yeni Zelenda, son sırada ise Yunanistan’ın yer aldığı görülmektedir. Hem OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde hem de dünya sıralamasında yeni bir işe başlamanın en kolay olduğu ülke Yeni Zelenda olmuştur. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 79 olarak gösterilmektedir. Dünya sıralamasında genel sıralaması 69 olan Türkiye’nin alt göstergelere göre sıralama yapıldığında sıralamasının 10 sıra düştüğü görülmektedir.  İşe başlamak için gerekli olan prosedürlerin kadın ve erkek ayrımına göre bakıldığında sayısının değişmediği en kötü performans 9 evrak sayısı ile Almanya’da , en iyi performansın 1 evrak sayısı ile Yeni Zelenda’da olduğu görülmektedir. Türkiye’de işe başlamak için gerekli olan evrak sayısı 7’dir.  İşe başlama gün sayısı olarak Polonya 37 gün ile en kötü ülke performansına sahiptir. Yeni Zelenda’da işe başlamak için yarım gün yeterlidir. Türkiye’de herhangi bir işe başlamak için 6.5 gün gereklidir.  İşe başlamak için gerekli olan maliyetin kişi başına düşen gelir içerisindeki payı en kötü performansın % 14.6 ile Kore’de, en iyi performansın % 0 ile Slovenya’da olduğu görülmektedir. Türkiye’de bu oran % 16.4’tür. Bu oran OECD ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça yüksektir.  Türkiye genel olarak işe başlama konusunda prosedür sayısı ve işlem maliyetlerinin yüksek olduğu bir ülke olarak görülmektedir. İşlem sayısının azaltılması, alınan harçların azaltılması ve işe başlamak için gerekli olan zamanın kısaltılması üretimde verimlilik artışını sağlayacaktır.

2017 Doing Business raporuna göre OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde İnşaat izinlerinin alınması konusunda en iyi performansın, Yeni Zelanda’ya aittir. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 102. Sırada yer almaktadır. Dünya sıralamasında genel sıralaması 69 olan Türkiye’nin alt göstergelere göre sıralama yapıldığında sıralamasının 40 sıra düşmektedir. İnşaat izni alınması için gerekli olan prosedürler ile ilgili en kötü performans 21 prosedür ile Çek Cumhuriyeti’nde, en iyi performans ise 7 prosedür ile İsveç’tedir. Türkiye’de inşaat izni alınabilmesi için prosedür sayısı 18 adettir.  İnşaat izni alınabilmesi için gerekli olan gün sayısının Slovakya’da 286 gün Kore’de 28 gündür. Türkiye’de inşaat izni alınabilmesi için gerekli olan zaman 103 gündür. İnşaat izni alınabilmesi için ortaya çıkan maliyetin kişi başına düşen gelir içerisindeki payı en kötü performansın % 5.4 ile İrlanda’da, en iyi performansın % 0.1 ile Slovakya’dadır. Türkiye’de bu oran % 3.5’tir. Yapılan inşaatların kalite endeksi (0-15) değerleri arasında değerlendirildiğinde en kötü performansın 8 değeri ile Norveç’te, Lüksemburg’ta 15 ve  Türkiye’de 9.5’tir.

2017 Doing Business raporuna göre OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde Elektrik bağlatma endeksi sıralamasında en kötü performans 190 ülke içinde 121. sırada yer alan Macaristan’a en iyi performansın Kore’de olduğu görülmektedir. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 58’tir. Elektrik bağlatmak için gerekli olan prosedürlerin 32 ülke arasında en kötü performans 7 evrak sayısı ile Portekiz’de , en iyi performans 3 evrak sayısı ile Kore’dedir. Türkiye’de elektrik bağlatmak için gerekli olan evrak sayısı 4’tür.  Elektrik bağlatmak için gerekli olan gün sayısı Macaristan’da 37, Kore’de 18 gün ve  Türkiye’de 63 gündür. Elektrik bağlatmak için gerekli olan maliyetin kişi başına düşen gelir içerisindeki payı ile ilgili en kötü performans % 216.1 ile Macaristan, en iyi performans ile % 0 Japonya’dadır. Türkiye’de bu maliyet % 617.3’tür. Bu oran OECD ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça yüksektir.  Türkiye genel olarak elektrik bağlatma konusunda prosedür sayısı ve işlem maliyetlerinin yüksek olduğu bir ülke olarak görülmektedir. İşlem sayısının azaltılması, alınan harçların azaltıması ve elektrik bağlatmak için gerekli olan zamanın kısaltılması yatırımların daha hızlı başlatılmasını sağlayacaktır.

2017 Doing Business raporuna göre OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde Tapu Siciline kayıt endeksi sıralamasında Yunanistan 190 ülke içinde 141. sırada yer alarak en kötü performansa,  Yeni Zelenda ise 1. Sırada en iyi performansa sahiptir. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 54’tür. Tapu Siciline kayıt için gerekli olan prosedürlerin 32 ülke arasında en kötü performansın 10 prosedür ile Yunanistan’da, en iyi performansın 1 prosedür ile İsveç’te olduğu görülmektedir. Türkiye’de Tapu Siciline Kayıt için gerekli olan prosedür sayısı 4’tür.  Tapu Siciline Kayıt için gerekli olan gün sayısı olarak İsrail 81 gün ile en kötü ülke performansına sahiptir. Portekiz’de Tapu Siciline kayıt için 1 gün yeterlidir. Türkiye’de 7 gün içerisinde Tapu Siciline kayıt yapılmaktadır. Türkiye genel olarak Tapu Siciline Kayıt endeksinde sıralama olarak OECD ortalamasının altındadır.

2017 Doing Business raporuna göre OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde Kredi Alma endeksi sıralamasında Lüksemburg 190 ülke içinde 170. sırada, Yeni Zelenda 1. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 82’dir. Kredi alanların yasal haklarının korunması ile ilgili en kötü performans (0-12) değerleri arasında 2 değeri ile İtalya’da, en iyi performans ise 12 değeri ile Yeni Zelenda’dadır.  Türkiye’de kredi alanların yasal haklarının korunması ile ilgili değerin 3 olduğu görülmektedir.

2017 Doing Business raporuna göre OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde Azınlık Pay Sahibi Yatırımcıların Korunması endeksine göre en kötü performans 190 ülke içinde 123. sırada Lüksemburg’a, en iyi performans ise Yeni Zelenda’ya aittir. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 22 olarak görülmektedir. Türkiye’nin sıralaması bölge ortalamasının oldukça üstündedir.

2017 Doing Business raporuna göre OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde Vergilerin Ödenmesi endeksi sıralamasında İtalya’nın 190 ülke içinde 129. sırada İrlanda’nın 1. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 128’tir. Yıl içerisinde ödenen vergilerin sayısı açısından bölge içerisindeki en kötü performans 33 ile İsrail’de iken bu sayı Türkiye’de 11’dir. Toplam karın yüzdesi olarak alınan vergi oranı açısından en kötü performansın % 62.8 ile Fransa’da, en iyi performansın % 21 Kanada’dadır. Türkiye’de karın % 41.1’nin vergi olarak ödenmektedir.

2017 Doing Business raporuna göre OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde Sözleşmelerin Uygulanması endeksi sıralamasında en kötü performans 190 ülke içinde 133. sırada Yunanistan’ın, en iyi performans, Kore’ye aittir. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 33 olarak görülmektedir. Bir ticaret davasının sonuçlanması için Yunanistan’da 1580 güne ihtiyaç vardır. Yeni Zelenda’da herhangi bir ticaret davası 216 günde sonuçlanmaktadır. Türkiye’de ise bunun için 580 güne ihtiyaç bulunmaktadır.

2017 Doing Business raporuna göre OECD Yüksek Gelirli ekonomiler içerisinde İflasın Çözümü endeksi sıralamasında OECD Yüksek Gelirli Ekonomilerden Lüksemburg’un 190 ülke içinde 82. Sırada, en iyi performansın 1. sırada Finlandiya’dadır. Türkiye’nin sıralaması 190 ülke içerisinde 126 olarak görülmektedir.

İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 2012 yılında 71. sırada olan Türkiye, 2016 yılında iki sıra yükselerek 69. sıraya gelmiştir. Doing Business raporunda bölgelere ve gelir seviyelerine göre yapılan karşılaştırmalar sayesinde yatırımcılar hangi ülkede yatırım yapacaklarına karar vermektedir. Küreselleşmenin dünyayı küçük bir köye çevirdiği günümüzde yatırımcılar, sabit sermaye yatırımlarını en düşük maliyet, en hızlı şekilde ve en verimli şekilde gerçekleştirmek için Doing Business raporuna dikkat etmektedir. OECD Yüksek Gelirli Ekonomiler ile Türkiye karşılaştırması yatırımcıların bu ülkeler içerisinde hangi ülkede daha kolay yatırım yapılabilir noktasında önem arz etmektedir. Türkiye OECD ülke ortalamasının üzerinde iş yapma kolaylığına sahip bir ülke olmakla birlikte Kredi alma, iflasın çözülmesi ve vergilerin ödenmesi ile ilgili olarak önlemler alması gerekmektedir.

Türkiye’de uygulanan vergi afları, teşvikler, indirimler gibi uygulamalar yatırımcıları küresel kriz ortamında rahatlatmıştır. Bürokratik işlemlerin her geçen gün azaltılması, hükümetin uyguladığı istikrar politikalarının etkisi gibi faktörler Türkiye için olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Fakat Türkiye’de yaşanan terör olayları, hain darbe girişimi gibi olağanüstü olaylardan dolayı yatırım ortamı ile ilgili bazı olumsuz koşulların oluşmuştur.  Fakat kısa süre içerisinde alınan önlemler ile bu olumsuz koşullar hızlı bir şekilde ortadan kalkmaktadır. Gelişen ve büyüyen Türkiye ilerleyen yıllarda Doing Business sıralamasında üst sıralara çıkması için yatırım yapılabilme ortamının hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde gelecek dönemlerde yönetim sisteminde bazı değişiklikler yapılması planlanmaktadır. Ülke yönetiminde kararların tek merkezden ve hızlı bir şekilde alınması işe başlama kolaylığı açısından faydalı olacaktır.

 

Daha Fazla Göster

79 Yorum

 1. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

 2. Thank you for sharing your personal experiences and insights. Your comment added a human element to the discussion, and it’s clear that your ideas are grounded in real-world experiences.

 3. Dr Miller and Dr Margenthaler have disclosed no relevant financial relationships online generic cialis Firstly, MIRA 1 treatment induced ER signaling 85 87 by triggering activation of PERK protein kinase R like endoplasmic reticulum kinase, one of the ER stress sensors

 4. I simply wanted to say thanks yet again. I do not know the things that I would’ve worked on without these methods provided by you relating to this concern. It actually was an absolute distressing matter for me, nevertheless taking a look at a professional technique you processed it made me to weep over gladness. Now i am grateful for this guidance and even wish you are aware of a great job you happen to be carrying out educating the rest by way of your webblog. Probably you have never got to know any of us.

 5. Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily special opportunity to read from this blog. It is always very pleasant and as well , full of fun for me personally and my office fellow workers to visit your site really three times in one week to study the new issues you have. And indeed, we’re always fulfilled considering the unbelievable methods you serve. Certain two points in this article are without a doubt the best we have had.

 6. I want to express my thanks to you just for rescuing me from this particular trouble. After looking throughout the world-wide-web and seeing tips which are not helpful, I figured my life was gone. Living without the presence of answers to the problems you have solved all through your entire guideline is a crucial case, as well as those that would have in a wrong way damaged my entire career if I had not come across your web blog. Your talents and kindness in touching every part was vital. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a thing like this. I am able to at this time relish my future. Thank you so much for your professional and result oriented guide. I won’t be reluctant to endorse your web blog to anyone who would like tips on this situation.

 7. I enjoy you because of all of the efforts on this site. My daughter really likes setting aside time for research and it’s really easy to understand why. A lot of people hear all of the compelling method you give both useful and interesting tips and tricks through your website and as well welcome contribution from website visitors on that subject matter and my child is without a doubt becoming educated a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re performing a great job.

 8. I have to express my thanks to this writer for rescuing me from this matter. After researching through the world wide web and meeting tips which were not powerful, I believed my life was over. Living without the presence of answers to the issues you have fixed by way of your main website is a crucial case, as well as those that could have in a negative way affected my entire career if I hadn’t discovered your web site. Your primary skills and kindness in taking care of all things was helpful. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a step like this. It’s possible to at this time look forward to my future. Thanks for your time so much for this impressive and sensible guide. I will not think twice to propose the website to anybody who will need assistance about this matter.

 9. Thanks for all your valuable effort on this site. My mother really loves managing investigation and it’s obvious why. My partner and i know all of the compelling means you make useful tips by means of your web site and even invigorate response from other people on the theme while my child is truly starting to learn a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. You’re doing a stunning job.

 10. I simply had to thank you so much again. I’m not certain what I would’ve undertaken in the absence of those ideas provided by you concerning such concern. It previously was an absolute distressing difficulty in my position, however , taking note of this specialized tactic you resolved it forced me to leap with gladness. Extremely happy for your work and then pray you realize what a powerful job you happen to be accomplishing educating men and women all through your web page. I am sure you have never got to know all of us.

 11. I am also commenting to let you be aware of of the helpful encounter my wife’s princess enjoyed checking your web site. She figured out several issues, not to mention how it is like to possess a wonderful helping nature to let most people really easily gain knowledge of chosen complicated subject matter. You really exceeded visitors’ expected results. Thank you for churning out such helpful, trustworthy, edifying and even easy tips about that topic to Evelyn.

 12. I precisely had to appreciate you yet again. I am not sure what I would’ve done without the entire strategies discussed by you over that theme. It absolutely was the troublesome issue for me, however , looking at your skilled form you managed it forced me to cry with happiness. Now i am happy for the advice and thus pray you realize what a powerful job you’re providing educating many others using your blog post. Most likely you have never met all of us.

 13. I wish to express thanks to you just for bailing me out of this type of predicament. Right after exploring through the world wide web and coming across advice that were not powerful, I believed my entire life was gone. Existing without the presence of approaches to the difficulties you have sorted out all through the posting is a critical case, and ones which could have negatively affected my entire career if I hadn’t come across your blog. Your main capability and kindness in playing with all the details was very useful. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a subject like this. I can also now look ahead to my future. Thanks for your time very much for your skilled and results-oriented guide. I will not hesitate to suggest the website to any individual who should receive counselling about this area.

 14. Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily nice possiblity to discover important secrets from here. It’s usually very sweet plus jam-packed with amusement for me personally and my office fellow workers to search the blog nearly thrice every week to read through the fresh guides you have got. And definitely, I’m just at all times fulfilled for the great knowledge you serve. Some 2 ideas in this post are in fact the most impressive we have all had.

 15. I’m just commenting to make you be aware of what a notable discovery my cousin’s princess went through browsing the blog. She figured out some issues, not to mention what it is like to possess an awesome helping mood to have folks effortlessly know selected problematic subject areas. You undoubtedly surpassed her expectations. Thanks for imparting such important, safe, informative and fun tips about this topic to Emily.

 16. I am only writing to let you know what a remarkable encounter my cousin’s daughter gained reading your site. She realized too many things, which include what it is like to possess an excellent helping character to make many people quite simply know a variety of multifaceted things. You really surpassed readers’ expected results. Thanks for producing these important, healthy, informative not to mention cool tips about your topic to Kate.

 17. I wanted to post you the little note to finally say thank you the moment again over the remarkable things you’ve contributed in this article. This is simply seriously open-handed with you giving without restraint all that most people would have made available as an ebook to help make some profit for their own end, especially since you might have done it if you ever desired. The inspiring ideas likewise acted to provide a easy way to know that other people have similar keenness much like my own to see great deal more with reference to this issue. I am sure there are thousands of more enjoyable instances in the future for those who read through your site.

 18. I wish to show my appreciation to this writer just for rescuing me from this crisis. Because of scouting throughout the the net and obtaining things which are not productive, I assumed my entire life was gone. Existing without the presence of approaches to the difficulties you’ve solved by means of your main site is a crucial case, as well as the ones that could have in a negative way damaged my entire career if I had not encountered your website. Your actual expertise and kindness in controlling everything was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a solution like this. I am able to now look ahead to my future. Thank you very much for the skilled and sensible guide. I will not think twice to recommend your site to any individual who would need guide on this matter.

 19. I simply wanted to type a small note in order to say thanks to you for all of the nice ideas you are giving out at this site. My long internet look up has now been compensated with professional points to exchange with my friends and classmates. I would declare that we website visitors actually are definitely lucky to dwell in a useful place with very many lovely professionals with interesting strategies. I feel pretty lucky to have used your webpages and look forward to tons of more exciting moments reading here. Thanks again for a lot of things.

 20. Thanks so much for giving everyone remarkably nice possiblity to check tips from here. It is always so brilliant and as well , full of fun for me personally and my office co-workers to visit your site at a minimum thrice in a week to learn the fresh things you will have. And lastly, we’re at all times satisfied for the breathtaking creative concepts you serve. Some 1 points in this post are unequivocally the most efficient I have had.

 21. I want to show some thanks to you just for bailing me out of this type of situation. Right after checking through the the web and getting views that were not helpful, I assumed my life was done. Being alive minus the answers to the issues you’ve solved as a result of your entire website is a critical case, and the kind which may have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t encountered the website. Your primary expertise and kindness in playing with every part was priceless. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a step like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thank you very much for this specialized and sensible help. I will not hesitate to suggest the website to anybody who ought to have guide on this situation.

 22. I in addition to my pals were found to be taking note of the good ideas from the blog while the sudden got an awful feeling I never thanked the web site owner for those techniques. These people were definitely as a consequence glad to read them and already have in reality been taking pleasure in these things. Many thanks for truly being considerably accommodating and also for going for this sort of really good themes most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 23. Thank you a lot for giving everyone such a marvellous chance to check tips from here. It really is so kind plus packed with a good time for me personally and my office fellow workers to visit your site at a minimum thrice per week to study the latest stuff you have got. And of course, I am just usually motivated with all the striking tips served by you. Selected 3 tips in this article are undoubtedly the simplest we have had.

 24. I simply had to appreciate you once more. I do not know the things that I might have made to happen in the absence of the entire creative ideas shown by you over such a subject. This has been the scary dilemma in my view, but witnessing this professional fashion you processed the issue took me to cry with gladness. Now i am happier for this help and then hope you are aware of an amazing job you are accomplishing teaching the rest using a blog. I am certain you’ve never encountered any of us.

 25. I needed to post you one little bit of remark to finally thank you very much again regarding the striking things you have discussed in this case. It has been really wonderfully generous of you to give openly what exactly many of us would’ve marketed for an ebook to earn some profit for their own end, notably given that you might have tried it in case you desired. The solutions also acted to be the good way to comprehend many people have the identical dream much like my personal own to understand very much more with respect to this matter. I believe there are several more pleasurable moments up front for individuals who view your blog.

 26. I intended to send you a little bit of remark to be able to say thank you as before just for the stunning tactics you’ve featured above. It’s particularly open-handed of you to deliver easily exactly what many of us might have offered for sale as an electronic book to make some money on their own, and in particular considering that you might have tried it in the event you wanted. The inspiring ideas likewise worked like a good way to know that other people online have the identical desire similar to my own to know the truth a good deal more concerning this issue. I think there are lots of more fun sessions up front for those who look over your blog.

 27. I’m just commenting to make you be aware of what a perfect experience my wife’s child encountered using your webblog. She learned a good number of pieces, most notably what it’s like to possess an excellent giving spirit to make others without problems have an understanding of chosen tortuous topics. You really surpassed my expectations. Many thanks for coming up with these helpful, trusted, revealing and also cool thoughts on the topic to Julie.

 28. I as well as my pals were reading through the great suggestions located on your web site and then the sudden came up with a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for those secrets. These guys were for that reason happy to read them and already have in fact been using these things. Appreciation for getting simply considerate and also for obtaining varieties of magnificent tips millions of individuals are really needing to discover. My very own honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 29. I definitely wanted to post a brief remark in order to express gratitude to you for those awesome tricks you are giving out on this website. My time intensive internet search has finally been compensated with reputable points to share with my family. I ‘d state that that we readers are quite lucky to be in a notable site with many perfect individuals with valuable guidelines. I feel extremely lucky to have discovered the weblog and look forward to so many more brilliant minutes reading here. Thanks a lot again for everything.

 30. I’m also writing to make you know of the nice encounter my daughter went through studying yuor web blog. She noticed several pieces, which include how it is like to possess a great coaching nature to get others just know precisely selected grueling matters. You truly exceeded our own expected results. I appreciate you for churning out these invaluable, trustworthy, edifying as well as fun tips about this topic to Janet.

 31. I wanted to send a simple note to say thanks to you for the fantastic recommendations you are sharing here. My extensive internet look up has at the end been compensated with excellent concept to write about with my pals. I ‘d point out that most of us readers actually are undoubtedly fortunate to dwell in a good place with many awesome individuals with useful opinions. I feel somewhat fortunate to have seen your website and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thank you again for all the details.

 32. I have to show my thanks to the writer just for rescuing me from this type of problem. Right after researching throughout the search engines and getting solutions which are not beneficial, I thought my life was well over. Being alive without the solutions to the problems you’ve solved by way of this review is a critical case, as well as the kind that might have negatively affected my entire career if I hadn’t encountered your blog. Your actual understanding and kindness in touching a lot of stuff was vital. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a thing like this. It’s possible to at this moment relish my future. Thanks very much for the professional and amazing guide. I will not think twice to recommend the website to any person who would like guidance about this subject.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı